Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Jätehuolto

Jätehuolto on jätteiden keräämistä, kierrättämistä, kuljettamista, uudelleenkäyttöä ja loppusijoittamista kaatopaikoille. Jätehuollon keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää jätteistä syntyviä haittoja. Tällä tavoin edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia.

Somerolla jätehuollon toteuttamisesta ja siihen liittyvästä neuvonnasta vastaa 16 kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Se hoitaa muun muassa yhdyskunta- ja hyötyjätehuoltoa, vaarallisten jätteiden keräystä, jätehuollon kehittämistä ja tiedotusta. Jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan Forssan jätelautakunnassa. Ympäristötoimi puolestaan valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä neuvoo jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Salontien varressa jätevedenpuhdistamon yhteydessä on jäteasema, jonka aukioloajat löytyvät Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta.


Jätelautakunta

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii jätelautakunta. Sen yksi keskeisimpiä tehtäviä on tiedottaa alueella tehdyistä viranomaispäätöksistä sekä päätetyistä toimintamalleista. Jätelautakunnan nettisivuilta alueen asukkaat saavat tietoja myös esim. jätehuollon järjestämisen vaihtoehdoista, voimassaolevista jätetaksoista, palvelutasosta, kuljetusjärjestelmistä ja jätehuoltomääräyksistä. Jätelautakunnalta voi hakea poikkeuksia jätehuollon järjestämiseen. 

Jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, astioiden tyhjennysvälistä, kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista ja jätteiden polttamisesta.

Jätelautakunnan yhteystiedot:


Asukkaan jätehuolto

Jätelain (646/2011) 35 §:n mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava joko oma tai usean kiinteistön yhteinen jäteastia (kimppa-astia), jonne kiinteistöllä syntyvät jätteet voidaan laittaa. Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa tyhjennyksestä yrittäjän ja kiinteistön haltijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon tulee olla järjestetty kesäajaksi toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on kuitenkin järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden.

Jätteenkuljetusyrityksiä:

Likakaivojen tyhjennystä:

Maankaatopaikka:

Somerolla toimii 3,5 hehtaarin suuruinen maankaatopaikka. Se sijaitsee Sylvänän kylässä ja toimii myös kiviaineksen, betoni- ja tiilijätteen, lumen, kantojen ja muun puhtaan puuaineksen sekä jäteasfaltin käsittelypaikkana ja välivarastona.

Maankaatopaikan yhteystiedot:


Perusmaksu

Oman jäteastian tai kimppa-astian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa kaikilta asuinkiinteistöiltä yhteistoiminta-alueen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö (Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy).

Perusmaksulla katetaan kuntalaisille tarjottavat jätehuoltopalvelut (kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastian tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisessa syntyvän jätteen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta.

Jätetaksa

Jätemaksun kohtuullistaminen

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81 §:n mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö, syntyvän jätteen vähäinen määrä tai kiinteistön alhainen varustelutaso, kuten sähköjen tai viemäröinnin puute, eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita.

Hakemuksen jätemaksun kohtuullistamiseksi löydät täältä.


Jäteastian tyhjennysväli

Kiinteistön jäteastian tyhjennysväli on kesäaikana (viikot 18-40) taajamassa 2 viikkoa ja haja-asutusalueella 4 viikkoa. Talvella (viikot 41-17) myös taajamassa riittävä tyhjennysväli on 4 viikkoa. Mikäli kiinteistöllä syntyvät biojätteet kompostoidaan, voidaan sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta 8 viikkoon. Kompostorin tulee olla haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Tyhjennysvälin pidennyksen myöntää jätelautakunta.

Hakemus tyhjennysvälin pidentämiseksi löytyy täältä.

Kompostointi

Ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta kiinteistöllä saa kompostoida esimerkiksi elintarvike- ja puutarhajätettä. Komposti on rakennettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Komposti tulee sijoittaa vähintään 5 metrin päähän naapurin rajasta ja 20 metrin päähän talousvesikaivoista ja vesistöstä. Naapurin suostumuksella etäisyys tämän rajaan voi olla lyhyempi.


Raaka-ainetta, romua vai jätettä?

Jätelain mukaan ensisijaisesti on pyrittävä vähentämään jätteen syntyä. Syntyvä jäte on pyrittävä hyödyntämään aineena ja toissijaisesti energiana. Kaatopaikalle jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Kierrätetyt materiaalit voidaan hyödyntää teollisuudessa sitä paremmin mitä paremmin lajittelu on tehty. Materiaalien hyödyntäminen ei ole mahdollista, jos niiden joukossa on liikaa sinne kuulumattomia epäpuhtauksia tai jos ne kerätään kaikki samaan jäteastiaan. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n lajitteluohjeita.


Hyötyjätteitä ja kotitalouden vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteitä) otetaan vastaan Someron jäteasemalla ja hyötyjätteitä myös Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hyötyjätepisteissä. Kotitalouden pakkausjätteitä otetaan vastaan Rinki Oy:n ekopisteessä. Osoitteessa kierrätys.info on valtakunnallinen hakupalvelu, josta löytyvät lähimmät keräyspisteesi mm. akuille, paperille, kartongille. Keräyspisteet löytyvät kunnan nimellä tai osoitetiedollasi.

Jätteenpoltto

Puutarhajätteen polttaminen on asemakaava-alueella kielletty. Risuja, oksia ja puhdasta kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta ja sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia, pahvia ja kartonkia saa polttaa kiinteissä lämmityslaitteissa ja uuneissa. Muu jätteenpoltto on kielletty.

Taajama-alueen ulkopuolella edellä mainittuja puuperäisiä jätteitä ja puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten oksia ja hakkuutähteitä saa polttaa myös avotulella. Muiden jätteiden poltto on myös taajama-alueen ulkopuolella kielletty. Poltosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille ja siitä tulee sopia heidän kanssaan ennen polton aloittamista. Paloturvallisuudesta on tietenkin myös huolehdittava.

Kierrätystä ja kirpputoreja:

Lisätietoa paikkakunnan kirppiksistä löytyy kirppikset-sivustolta, jonne on pyritty listaamaan mahdollisimman monen suomalaisen ja Suomessa sijaitsevan kirppiksen tiedot.

 


Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri 

Jonna Hostikka
p. 044 7791 284
jonna.hostikka(a)somero.fiSomeron ilmasto-ohjelma 2015

Someron ilmasto-ohjelma 2015 [PDF]

 

Linkkejä