Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Pintavedet

Somero sijaitsee vedenjakaja-alueella. Someron itäosan järvet ja joet kuuluvat Karjaanjoen vesistöalueeseen. Aivan kunnan koillisosasta vedet virtaavat Kokemäenjokeen ja lopulta Porissa Pohjanlahteen. Eteläosan järvet kuuluvat Uskelanjoen vesistöalueeseen. Niiden vedet virtaavat Uskelanjoen kautta Halikonlahteen Salon ja Halikon edustalle. Someron keski- ja länsiosan järvien vedet virtaavat puolestaan länteen, Paimiojokeen ja sitä kautta Paimionlahteen.

Vesialueita Someron pinta-alasta on n. 4 %. Yli hehtaarin kokoisia lampia tai järviä on yli 80. Suuri osa (64 %) Someron järvistä on pieniä, pinta-alaltaan alle 10 ha. Suuria, yli 50 hehtaarin järviä on vain 12 prosenttia järvien määrästä. Suurimmat järvet ovat Painio (784 ha), Salkolanjärvi (265 ha), Hirsjärvi (236 ha), Halkjärvi (199 ha), Heinjärvi (184 ha), Arimaa (184 ha) ja Oinasjärvi (102 ha) (Lähde: Lauri Koli: Someron vedet, Amanita 1993)

Someron erikoispiirteenä on kunnan poikki kulkeva kahdeksan järven muodostama järviketju, joka on osa Paimionjoen vesistöä. Järviketju saa alkunsa kunnan itäosassa sijaitsevasta Painio-järvestä. Painiojärven alapuolella on pitkulainen Hirsjärvi, jonka länsipäässä on Someron keskusta. Keskustan jälkeen seuraavat Kirkkojärvi, Saarentaanjärvi, Rautelanjärvi ja Pusulanjärvi. Pusulanjärven jälkeen järviketju muuttuu hetkeksi Paimionjoeksi joka Pitkäjärven kylällä laajenee kylällekin nimen antaneeksi Pitkäjärveksi.

Vuonna 2010 perustettiin jokivarren kuntien ja eräiden yhdistysten ym. toimesta Paimionjokiyhdistys. Sen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Yhdistyksen toimintaan voi tutustua yhdistyksen sivuilla.

Someron järvet ovat monimuotoisia. Kunnan koillisosan metsäjärvet ovat tummavetisiä, humuspitoisia ja vähäravinteisia. Kaakkoisosan Hyyppärän harjun maastoissa on kirkasvetisiä ja vähäravinteisia järviä. Savikkoalueilla on useita matalia, savisameita ja luontaisestikin reheviä järviä.

Vuosina 2004-2005 Someron kaupungin Vesienhoito-ohjelma hankkeessa tutkittiin 22 somerolaisjärven tilaa ja laadittiin näille järvikohtaiset hoitosuunnitelmat. Lisää hankkeesta Someron vesienhoito-ohjelma sivuilla.

 


Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri 

Jonna Hostikka
p. 044 7791 284
jonna.hostikka(a)somero.fiSomeron ilmasto-ohjelma 2015

Someron ilmasto-ohjelma 2015 [PDF]

 

Lainsäädäntöä