Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

HUOM:
1.1.2023 alkaen sote-palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Ajantasaisen asiakasinfon löydät osoitteesta VARHA.FI

 
 

Kotiin tarjottavat palvelut

Kotihoito

Kotihoito tulee kotona asumista. Kotihoitoa voivat saada eri-ikäiset henkilöt, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella tai muulla tavoin ja heidän hoitonsa ja huolenpitonsa vaativat erityistä ammattitaitoa. Kotihoidon palvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä henkilön tarpeesta riippuen. Kotihoito vastaa lisäksi sotaveteraanien ja sotainvalidien kotiin annettavista palveluista.

Uudet asiakkaat soittavat Ikäihmisten neuvontaan- keskitetty palveluohjaus
p. 02 262 6164. Kotihoidon tarpeen arvioimiseksi palveluohjaaja tai sairaanhoitaja tekee kotikäynnin asiakkaan luokse
.

Kotihoitotoimisto on avoinna arkipäivisin klo 8-15 osoitteessa: 
Jänistie 1,
31400 Somero 


Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää ja lääkärin valvonnassa tapahtuvaa jatkuvaa sairaanhoitoa kotona. Siihen kuuluu lääkehuollon kokonaisvaltainen hoito, lääkehoidon vaikutusten seuranta, erilaiset haavahoidot, jälkihoidot sairaalahoidon jälkeen, omaistaan hoitavien ohjaus ja neuvonta, näytteiden otto, verenpaineen mittaukset, injektiot, ompeleiden poistot sekä laaja-alainen opastus ja neuvonta sisältäen terveyskasvatusta ja -neuvontaa.

Uudet asiakkaat soittavat Ikäihmisten neuvontaan- keskitetty palveluohjaus
p. 02 262 6164. Kotisairaanhoidon tarpeen arvioimiseksi sairaanhoitaja tekee kotikäynnin asiakkaan luokse
.

Kotiutustiimi

Kotiutustiimi mahdollistaa asiakkaan turvallisen kotiutumisen terveyskeskuksen vuodeosastolta tai muusta sairaalasta. Kotiuttaminen tehdään moniammatillisena yhteistyönä kotiuttavan tahon, kotihoidon, asiakkaan ja omaisten kanssa. Kotiutustiimin asiakkaat ovat niitä, joilla ei ole kotihoidon palveluja ennestään tai palvelutarve on merkittävästi muuttunut. Kotiutustiimi tukee asiakkaan kotona kuntoutumista. Kotiutustiimi arvioi asiakkaan palvelujen tarpeen hoitojakson aikana.

Uudet asiakkaat tulevat kotiutustiimin asiakkaiksi, kotiuttavan yksikön ja kotiutustiimin sairaanhoitajan tekemän yhteistyön perusteella. Kotiutustiimin sairaanhoitaja (Arkisin varmimmin klo 12-13) p. 044 7792 831


Tukipalvelut

Tukipalvelut tukevat päivittäistä suoriutumista kotona. Tukipalveluita ovat mm. ateriapalvelu, siivousapu, pyykkipalvelu ja turvapalvelut. Someron kaupunki tuottaa omana palvelunaan ateriapalvelua. Ateriapalvelua on mahdollista saada palvelutarpeenarivointiin perustuen 1-7 päivänä viikossa. Muut tukipalvelut asiakas ostaa itse yksityisiltä palveluntuottajilta.

Yksityisten kotipalvelujen tukipalveluntuottajien rekisteri

Asunnon muutostyöt

Jotta sairaan tai vammautuneen henkilön asuminen omassa kodissa helpottuisi, asuntoon voi saada erilaisia muutostöitä. Muutostyöt voivat olla esimerkiksi tukikaiteiden ja oviluiskien myöntämistä. 

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
Jaakko Kaunisto
p. 044 7791 431
jaakko.kaunisto@somero.fi 

Toimintaterapeutti
Anu Savolainen
p. 044 7792 515
nina.hakanen@somero.fi 


Apuvälineet

Terveyskeskuksen kuntoutuksesta saa lainata määräajaksi esim. liikkumista ja hygienian hoitoa helpottavia apuvälineitä (kyynärsauvat, kelkat, rollaattorit, wc-korottajat, suihkutuolit), kun toimintakyky on heikentynyt vamman, sairauden tai ikääntymisen takia. Tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Avoinna ma-pe klo 12-13.
 p. 040 1268 550

KATSO VARHAN SIVUILTA

Ilmaisjakelutarvikkeet

Hoitavan lääkärin päätöksellä voi saada maksutta erilaisia kotihoidossa tarvittavia ilmaisjakelutarvikkeita, kuten injektiovälineitä, avanteen hoitotarvikkeita, katetreja ja vaippoja. Lisätietoja saa kotisairaanhoitajilta tai omalta lääkäriltä.

Päivätoiminta

Lamminniemen hyvinvoinkeskus järjestää päivätoimintaa (Jänistie 1). Päivän aikana on mahdollisuus ruokailuun, peseytymiseen, saunaan ja viriketoimintaan. Päivätoiminnalla pyritään ylläpitämään kotona asuvien toimintakykyä ja mahdollistetaan myös omaistaan hoitavalle henkilölle vapaa-aikaa itsensä sekä asioiden hoitamista varten. Päivätoimintaan hakeudutaan kotihoidon kautta. 

Omaishoidon tuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan hoitopalkkiota ja palveluja, joiden avulla tuetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotioloissa tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, josta hoidettavan omainen tai muu läheinen on valmis vastaamaan tarvittavien palveluiden avulla. Omaishoitajan terveyden ja kotiolosuhteiden on vastattava hoidon asettamia vaatimuksia ja omaishoidon on oltava hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidettavalle ja -hoitajalle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma.
Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää 2-3 vuorokautta vapaata sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Omaishoidon tukea maksetaan tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Määrärahojen ollessa riittämättömiä tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tällä hetkellä tuen myöntäminen edellyttää pääsääntöisesti, että omaishoito on erittäin sitovaa ja on vaihtoehto laitoshoidolle, tehostetulle palveluasumiselle tai vaativalle kotihoidolle.

Omaishoidon tukea haetaan oheisella hakemuksella. Hakemuksen saapumisen tai muun yhteydenoton jälkeen kotihoidon palveluohjaaja tai vammaistyön sosiaalityöntekijä sopii kotikäynnistä omaishoitoperheeseen. Kotikäynnin avulla arvioidaan hoidon sitovuutta ja palveluiden tarvetta.

Maksettavat hoitopalkkiot vuonna 2021 ovat pääsääntöisesti 423,61€ tai 605,37€/kk.
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, esim. saattohoidon, ajan hoitopalkkio on
847,22€/kk. Hoitopalkkio on omaishoitajalle verotettavaa ja eläketurvaa kartuttavaa tuloa.

Omaishoidontuen hakemus [PDF]

Omaishoidontuen kriteerit [PDF]

Omaishoidon kuukausi-ilmoitus [PDF]


Yli 65-vuotiaaiden omaishoidontuki:

Kotihoidon palveluohjaaja
Virpi Eloranta
p. 044 7792800
virpi.eloranta@somero.fi 

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki
Vammaistyön sosiaalityöntekijä
Jaakko Kaunisto
p. 044 7791 431
jaakko.kaunisto@somero.fi 


Ikääntyvien sosiaalityö, erityisen tuen tarpeet

Erityisen tuen tarpeissa esimerkiksi tilanteissa, joissa ikääntyvällä on monialaisen tuen ja palveluiden tarve, toimii omatyöntekijänä sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijä
Elli Kurkikangas
p. 040 1268 466
elli.kurkikangas@somero.fi 

Päivitetty 12.5.2022 I AF

 

Kotihoidon palveluohjaaja           
Sirpa Auranen
050 4437 546
sirpa.auranen@somero.fi 

Kotihoidon osastonsihteeri     
Tiina Kukkonen
040 1268 337    
tiina.kukkonen@somero.fi

Kotihoidon esimies  
Mari Paasikivi
044 7792 406
mari.paasikivi@somero.fi

Vastaava sairaanhoitaja                            Sari Santakangas                                             044 7792 615                                                     sari.santakangas@somero.fi


KATSO VARHAN SIVUILTA


Kotihoito illalla ja viikonloppuna             p. o44 7792 407                                          (vain päivystysluontoiset asiat klo 21.30 asti)

Kotihoidon asiakkuudessa olevat asiakkaat voivat olla yhteydessä suoraan oman alueensa tiimivastaavaan arkisin klo 8-15. 

Kotihoito on jaettu maantieteellisesti kolmeen eri alueeseen. 

Tiimi 1 (Turuntien ja Sairaalatien rivitalot, Okkerinalue, Rankkula, Jaatila)

Tiimivastaava p. 044 7792 831

Tiimi 2 (Ruunala, Keskusta Joensuuntie molemmin puolin, Pitkäjärvi, Pajula, Ollila ja Lahti)

Tiimivastaava p. 044 7792 612

Tiimi 3 (Kaislaranta, Kirkonmäki, Lamminniemi, Kultelan suunta, Somerniemi ja Terttilä)

Tiimivastaava p. 044 7792 616


KATSO VARHAN SIVUILTA


Ikääntyvien sosiaalityö, erityisen tuen tarpeet

Sosiaalityöntekijä
Elli Kurkikangas
p. 040 1268 466
elli.kurkikangas@somero.fi