Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Kotona annettavien palveluiden maksut

Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitetusta kotipalvelusta ja 20 §:ssä tarkoitetusta kotihoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu (asiakasmaksulaki 7 b§). Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.

Kotihoito katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, kun asiakas saa apua säännöllisesti vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta (Asiakasmaksulaki 7 b§).

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotiin annettavista palvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena.

Someron kaupungin kotihoidon maksut ovat aiemmin perustuneet käyntimääriin. Tuntiperusteiseen laskutukseen on siirrytty 1.7.2021 alkaen.

1.7.2021 alkaen maksu saa olla enintään taulukossa 1. määritellyn maksuprosentin osoittama määrä asiakasmaksulain 10 §:ssä säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Tulorajat ovat seuraavat: 

Perheen koko, henkilömäärä

1

2

3

4

5

6

Tuloraja, euroa kuukaudessa

598

11031731214025912976

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Maksuprosentit ovat seuraavat:

                        Maksuprosentti perheen koon mukaan 

Palvelutunnit kuukaudessa

1

2

3

4

5

6 henkilöä tai enemmän

4 tuntia tai vähemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5

10,00

8,75

7,50

7,50

7,50

7,50

6

12,00

10,50

9,00

9,00

9,00

9,00

7

14,00

12,25

10,50

10,50

10,50

10,50

8

16,00

14,00

12,00

12,00

12,00

12,00

9

17,00

14,75

12,50

12,50

12,50

12,00

10

18,00

15,50

13,00

13,00

13,00

12,00

11

19,00

16,25

13,50

13,50

13,50

12,00

12

20,00

17,00

14,00

14,00

14,00

12,00

13

21,00

17,75

14,50

14,50

14,00

12,00

14

22,00

18,50

15,00

15,00

14,00

12,00

15

23,00

19,25

15,50

15,50

14,00

12,00

16

24,00

20,00

16,00

16,00

14,00

12,00

17

24,50

20,50

16,50

16,00

14,00

12,00

18

25,00

21,00

17,00

16,00

14,00

12,00

19

25,50

21,50

17,50

16,00

14,00

12,00

20

26,00

22,00

18,00

16,00

14,00

12,00

21

26,50

22,50

18,50

16,00

14,00

12,00

22

27,00

23,00

19,00

16,00

14,00

12,00

23

27,50

23,50

19,00

16,00

14,00

12,00

24

28,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

25

28,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

26

29,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

27

29,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

28

30,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

29

30,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

30

31,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

31

31,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

32

32,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

33

32,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

34

33,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

35

33,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

36

34,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

37

34,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

38 tai enemmän

35,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

Taulukko 1. Kotihoidon maksuprosentti perheen koon mukaan.

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.

Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää kahden työntekijän samanaikaista läsnäoloa, niin hoitotunnit määräytyvät työntekijöiden yhteenlaskettujen läsnäolotuntien mukaan.

- Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruu-teen, maksun muutos otetaan huomioon siitä päivästä alkaen, kun todetaan muutoksen olevan pysyvä.
- Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa). Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään täyteen euroon, ja ne tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden alusta.

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa

- palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön:

- Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.

Tulot, joita ei oteta huomioon:

Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea:


Tilapäinen kotihoito

- Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20 €/käynti

- Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,20 €/käynti

- Tilapäinen kotihoito, kotiutustiimi 12,20 €/käynti (kesto enintään 2 viikkoa, laskutetaan enintään 2 käyntiä / päivä)

Kotihoidon maksua ei peritä

Kotihoidon maksua ei peritä vuosien 1939 – 1945 sodassa olleilta sotaveteraaneilta ja sotainvalideilta, eikä rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta kotihoidon asiakkailta, joiden palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin.

Kotihoidon maksua ei myöskään peritä sotilasinvalideilta, mikäli invalidin haitta-aste on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991.

Korvaus peritään Valtiokonttorilta.

Lapsiperheiden kotipalvelut, mikäli palveluntarve perustuu sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arvioon, ovat maksuttomia.

Tukipalvelut

Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai – asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kotona annettavan palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Turvapuhelin ja paikantava turvaranneke

Someron kaupungilla ei ole omaa turvapuhelin- tai turvarannekepalvelua. Asiakas hankkii turvapuhelin- ja turvarannekepalvelun itse suoraan palveluntuottajilta. Asiakas tilaa palveluun liittyvät turvapuhelimet ja turvarannekkeet palveluntuottajalta itse.

Turva-auttajakäynti

Muulla tilapäisellä auttajakäynnillä tarkoitetaan muulla kuin turvapuhelimella tai -hälyttimellä pyydettyä turvahälytykseen verrattavaa satunnaista käyntiä. Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kuukausi.

- Turva-auttajakäynti 16,00 € /käynti

Etäpalveluna toteutettu kotihoidon käynti/ videokuvallinen yhteys

Etäpalveluna toteutettavalla kotihoidon käynnillä tarkoitetaan videokuvallisen internetyhteyden välityksellä toteutettua kotihoidon käyntiä. Palvelua ei toistaiseksi ole Someron kotihoidossa käytössä.

Siivouspalvelu

Kotihoito ei pääsääntöisesti anna siivouspalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta palveluntuottajan hankkimisessa.

Pyykkipalvelu

Kotihoito ei pääsääntöisesti anna pyykkipalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta yksityisen pesulapalveluntuottajan hankkimisessa.

Saunapalvelu

Palvelutarpeen arvioon perustuva saunapalvelu 10€/käynti (Päivätoiminnan yhteydessä)

Päivätoiminta

Someron kaupunki toteuttaa ikäihmisten päivätoiminnan ostopalveluna. Käytössä on palveluseteli. Someron perusturvalautakunta tarkistaa palvelusetelin arvon vuosittain.

Ikäihmisten päivätoiminnan palveluseteleiden arvo on enintään 40 euroa.

Päivätoiminnan asiakasmaksu 15 €/päivä.

Aamukahvi, Lounas ja päiväkahvi sisältyvät hintaan. Kuljetus omakustanteinen.

Omaishoidettavien lyhytaikainen päivähoito 11,60 € (enintään 6 h/päivä, enintään 3 pv / kk) Yksi omaishoitajan lakisääteinen vapaapäivä vastaa kahta päivätoimintapäivää (omavastuu 11,40 €/2 päivätoimintapäivää).


Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu perustuu palveluntarpeen arvioon sekä kuljetuspalvelupäätökseen. Asiakas maksaa jokaisesta matkasta omavastuuna julkisen liikenteen kilometrien mukaisen maksun.

Asiakkaalla on oikeus ottaa mukaan yksi maksuton saattaja. Saattaminen on esim. asiakkaan avustamista autoon, asiakkaan tavaroiden nostamista autoon ja asiakkaan avustamista matkakohteeseen.

Sotaveteraanit, sota- ja sotilasinvalidit

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea myönnetään maksutta vuosien 1939 – 1945 sodissa olleille sotaveteraaneille ja sotainvalideille sekä rintamasotilas-, rintamapalvelus-, tai rintamatunnuksen omaaville kotihoidon asiakkaille, joiden palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin.

Liikkumisen tukea myönnetään maksutta myös sotilasinvalideille, mikäli invalidin haitta-aste on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen tai sairastuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991.

Saatto- / asiointiapu

Saatto- /asiointiapu 18 €/h

Kotiin kuljetetut ateriat

Kotiin kuljetetun aterian myöntämisperusteet

- Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai alentuneen toi-mintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan ruokaansa eikä ky-kene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin.

- Kotihoidon tukipalveluihin kuuluva ateriapalvelun järjestämisessä noudatetaan yhden-vertaisuutta ja tasapuolisuutta.

- Kotiin kuljetettu lämmin ateria toimitetaan tarvittaessa päivittäin, myös viikonloppuisin.

Kotiin kuljetetusta ateriasta asiakkaalta peritään taulukon mukainen maksu. Taulukon mukainen maksu peritään myös niiltä asiakkailta, joille palvelutarpeenarvion perusteella myönnetään kotiin kuljetettu ateria-automaattipohjainen ateriapalvelu, lounas ateriantuottajan tiloissa, palvelutalossa tai vastaavassa.

ATERIAPALVELU

HINTA

Ateria kotiinkuljetuksella:

 

Arkisin (maanantaista perjantaihin)

6,88 €

Lauantaisin ja pyhäpäivisin

8,80 €

Aamu- tai iltapala perusturvatoimen palvelupisteessä

3,10 €

Kevyt päivällinen perusturvatoimen palvelupisteessä

4,10 €


Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut

Ei kerrytä maksukattoa.

Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksu 11,60 €/vrk. Edellä olevaa sovelletaan myös sosiaalihuoltolain 27 b§:n mukaisessa tilanteessa, jossa tuen tarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle voidaan antaa vapaapäiviä tai alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.