Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

HUOM! SOTE palvelut siirtyneet Varhan järestettäväksi. ks. varha.fi


YKSITYISET SOSIAALIPALVELUNTUOTTAJAT 


Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyssä laissa (922/2011) yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.

Yksityisinä palveluina voidaan tuottaa esimerkiksi

Ilmoituksenvaraiset palvelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 §:n mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta -lomake on saatavilla Aluehallintoviraston verkkosivuilla kohdasta yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut. 

Someron kaupungille ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta lähetetään osoitteella

Someron sosiaalitoimisto/johtava sosiaalityöntekijä
PL 5
31400 SOMERO

Someron kaupungilta ilmoitus liitteineen ja lausuntoineen lähetetään aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen palvelutuottajan merkitsemisestä yksityisten palvelun antajien rekisteriin.

Luvanvaraiset palvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen on saatavilla Valviran verkkosivuilla

Omavalvontasuunnitelma

Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta.

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten palveluntuottaja varmistaa palvelujen toteuttamisen laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee varautua mahdollisiin kriittisiin tilanteisiin sekä kuvata kuinka toimitaan, jos palvelu ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joten se tulee voida antaa asiakkaalle. Suunnitelman tulee lisäksi olla nähtävillä palveluntuottajan toimitiloissa.

Palveluntuottajan tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää suunnitelma aina tilanteen muuttuessa.

Omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelmasta tarkemmin Valviran verkkosivuilla