Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Opiskeluhuolto

Huomioi muuttuneet sähköpostiosoitteet 1.1.2023 alkaen!
Opiskeluhuollon osoitteet ovat jatkossa muotoa etunimi.sukunimi@varha.fi

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014.    Hyvinvointialueiden käynnistyessä 1.1.2023 lakiin on tehty muutoksia (377/2022).     Laki painottaa monialaista yhteistyötä. Opiskeluhuolto järjestetään opetus-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus. Lain tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja turvata varhainen tuki oppilaalle sekä opiskelijalle tarjoamalla matalan kynnyksen palveluita.

Opiskeluhuolto on oppilaan laadukkaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sen tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata oppilaiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Opiskeluhuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan kehityksen ja oppimisen esteitä sekä löytämään auttamisen keinoja mahdollisimman varhain. Opiskeluhuollon työmuotoina ovat yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto, jotka perustuvat luottamuksellisuuteen sekä yhteistyöhön lapsen ja perheen kanssa.

Opiskeluhuollon palveluita ovat koulupsykologin ja –kuraattorin palvelut. Koulupsykologille ja -kuraattorille voi lapsi tai nuori tulla oma-aloitteisesti tai aikuisen ohjaamana. Usein ohjaukset tulevat esim. kouluterveydenhoitajalta tai opettajilta. Myös vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin ja -kuraattoriin.

Koulupsykologi

Kimmo Virtanen
p. 044 7791 259
kimmo.virtanen(a)varha.fi
Toimisto sijaitsee Joensuun koululla, Heikintie 35, Somero

Koulupsykologin työsarkana ovat erilaiset oppimisvaikeuksien tutkimukset ja selvitykset sekä niistä annettavat suositukset, sekä erilaiset mielenterveyteen liittyvät selvitykset ja mahdolliset hoitoonohjaukset. Alle kouluikäisten lasten asioissa koulupsykologi on yhteistyökumppanina kouluvalmiusasioissa ja koulumuodon suunnittelussa.

Oppimisvaikeustutkimuksista sovitaan aina huoltajien kanssa. Tuolloin koulupsykologi tekee oppilaan kanssa erilaisia testejä kartoittaakseen vaikeuksien syitä. Niiden jälkeen yhdessä opettajien ja huoltajien kanssa suunnitellaan tarvittavia tukitoimia. Erityisopetussiirroissa koulupsykologi on usein suosittelijataho.

Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus. Koulupsykologi ei anna varsinaista terapiaa, mutta tapaa lapsia/nuoria tukikäynti-tyyppisesti erilaisissa psyykkisissä tai sosiaalisissa pulmatilanteissa. Tarvittaessa oppilaan ja perheen kanssa yhdessä mietitään jatkotutkimusten ja -hoidon tarvetta. Koulupsykologin työn painopiste on alakouluikäisissä.

Koulukuraattori

Sari Ojuva
p. 044 7791 452
sari.ojuva(a)varha.fi
Toimisto sijaitsee Kiiruun koulukeskuksessa, Kiiruuntie 4, Somero

Koulukuraattorin työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi kahdenkeskisistä luottamuksellisista keskusteluista oppilaan kanssa mm. koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä; esim. erilaisten sopimusten tekeminen koulunkäyntiin liittyen sekä ristiriitatilanteiden sovitteluissa mukana oleminen.

Koulukuraattori myös neuvoo ja tukee vanhempia, opettajia ja muita viranomaisia kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämisessä. Koulukuraattori etsii ratkaisuja ja välittää tietoa saatavilla olevista palveluista.

Koulukuraattorin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa vain, mikäli se on välttämätöntä ja vain siinä määrin kuin on sovittu. Koulukuraattorin työn painopiste on yläkouluikäisissä.