Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Oppimisen tuki

Kaikkien lasten ja nuorten oppiminen ei suju samalla tavalla eikä ilman vaikeuksia. Tämä on tavallista, samoin kuin ovat vaihtelut oppilaiden osaamisessa erilaisista inhimillisistä ja henkilökohtaisista seikoista johtuen. Oppimista tapahtuu vain myönteisessä ilmapiirissä ja siksi oppimisympäristöön ja oppimisen tukeen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Lapsilla on oikeus saada omien kykyjensä mukaista opetusta.

Noudatamme perusopetuslain mukaista ns. kolmiportaista tukimallia, kun oppilas kohtaa opiskelussaan haasteita. Malli on valtakunnallinen. 1. porras = yleinen tuki, 2. porras= tehostettu tuki ja 3. porras = erityinen tuki. Oppilas voi siirtyä tuen portailla molempiin suuntiin tilanteen muuttuessa. Ennen siirtymistä varmistetaan yhteistyössä kodin kanssa, että oppilas on saanut riittävät tukitoimet koulussa ja hän on sitoutunut tavoittelemaan hänelle asetettuja tavoitteita. Siirtyminen ylemmälle portaalle tehdään, jos oppilas ei saavuta hyväksytysti hänelle sillä portaalla asetettuja tavoitteita.

Kolmiportaisen tuen (PDF) eri vaiheissa käytetään mm. seuraavia tukimuotoa: eriyttäminen, oppilaanohjaus, oppilashuollon tuki, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet, koulunkäynninohjaajan/avustajan palvelut
sekä muut ohjaus- ja tukipalvelut.


1. Yleinen tuki

Tukiopetus on aina ensimmäisiä tukimuotoja


2. Tehostettu tuki

Osa-aikaiseen erityisopetukseen on oikeus oppilaalla, 

Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityisopettaja, jolla ei ole omaa nimikkoluokkaa oppilaineen, vaan joka opettaa päivän aikana oppilaita eri luokista joko pienryhmässä (klinikkaopetus) tai samanaikaisopetuksena oppilaan omassa kotiluokassa.

Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisen tuen piiriin. Toisin sanoen, jos edellä kuvatut tukitoimet eivät riitä, on syytä vakavasti miettiä oppilaan siirtämistä erityisopetukseen. Tässä vaiheessa viimeistään tulee konsultoida jotain hoitavaa/tutkivaa tahoa, sillä erityisopetushakemuksen liitteeksi tarvitaan asiantuntijalausunto, joka on yleensä opettajan sekä psykologin tai lääkärin kirjoittama lausunto.

Erityiseen tukee ottaminen tai siirtäminen3. Erityinen tuki

Somerolla pienryhmät löytyvät Joensuun alakoululta ja Kiiruun yläkoululta. Kaikilla kouluilla on tarjolla osa-aikaista erityisopetusta.

Opetuksen tavoitteena on tukea jokaista oppijaa kohti omia oppimisedellytyksiään vastaavaa kasvua ja kehitystä. Erityisopetus ei välttämättä kulje lapsen mukana koko kouluhistoriaa, vaan se voi kuntouttaa oppilaan taas yleisopetuksen oppilaaksi. Tarpeeksi ajoissa tehty kartoitus ja oppimissuunnitelma ovat avainasemassa oppilaan kuntoutumisessa, sekä tietysti kaikkien osallisten (opettajan, huoltajien, oppilaan) sitoutuminen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen.

Erityisen tuen päätöksen purku tapahtuu samalla tavoin kuin hakeminenkin. Huoltaja anoo päätöksen purkamista liittäen asiantuntijalausunnot hakemukseensa. Sivistysjohtaja tekee päätöksen. Päätökset ja oppimissuunnitelma sekä hojks kulkevat lapsen mukana myös muutettaessa koulusta toiseen samalla paikkakunnalla.