Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Vapaa-aika ja matkailu

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Vuoden 2011 alusta tuli voimaan laki nuorisolain muuttamisesta (693/2010). Tällöin lisättiin nuorisolakiin (72/2006) monialaista yhteistyötä ja etsivää nuorisotyötä koskevat pykälät. Muutetun nuorisolain 7a §:n 1 momentin mukaan kunnissa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimet sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Myös muut viranomaiset kuten esimerkiksi puolustusvoimat voivat kuulua verkostoon.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista kehittämällä nuorten varhaista tukea.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle on laissa annettu seuraavat tehtävät:

 1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi

 2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus

 3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi

4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Lähde: Opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle (https://www.koordinaatti.fi/system/files/2020-01/opas-nuorten-ohjaus-ja-palveluverkostolle.pdf)

Someron nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Verkoston puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm sekä sihteerinä erityisnuorisotyöntekijä.

Verkoston toiminnasta

Verkosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa käsittelemään nuorten elinoloja ja esiin nousseita ilmiöitä sekä taklaamaan palvelupolkujen esteitä ja sudenkuoppia. Verkostolla ei ole omaa budjettia vaan palveluita kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden välillä tehtyjen havaintojen pohjalta.

Verkosto hyödyntää työssään eritoimijoiden keräämää tietoa: niin tilastoja kuin myös kentän puolen havaintoja. Näihin tilastoihin kuuluvat mm. lastensuojeluilmoitusten määrät ja laadut, nuorten rikostilastot, kouluterveyskyselyt ym.

 

Pöytäkirjat 2023
Toukokuu 2023